Bestill oversettelsen din online 24/7

Last opp dokumentet eller teksten din og bestill her.

Trenger du personlig hjelp eller råd?

Kontakt oss på e-post, vi hjelper deg gjerne.

Vilkår og betingelser

A General

A General

1. Om The Translator Group/Prologic GmbH

I disse generelle vilkårene vil The Translator Group, omtalt som TTG nedenfor, omfatte The Native Translator, The Business Translator og The Lowcost Translator som en kunde inngår en oppdragsavtale med.

2. Bruksområde

Disse vilkårene gjelder alle oppdrag om oversettelse og/eller lignende tjenester som aksepteres av TTG og kunden, hvis ikke noe annet er avtalt skriftlig eller påbudt ved lov.

B Oppdrag

1. Akseptanse av oppdrag

En oppdragsavtale inngås når kunden aksepterer det prisestimatet som foreslås av TTG for et oppdrag, eller når partene inngår en spesifikk avtale. I den grad et oppdrag påbegynnes eller iverksettes uten en skriftlig avtale eller ordrebekreftelse, skal de relevante delene av disse vilkårene gjelde. 

TTG forbeholder seg retten til å avslå et oppdrag hvis TTG anser at oppdraget inneholder et lovbrudd eller hvis oppdraget generelt er av en slik art at det bryter med TTGs etiske retningslinjer. TTG forbeholder seg også retten til å avslå et oppdrag hvis kunden ikke tilfredsstiller TTGs generelle kredittpolitikk.

2. Iverksetting og grunnlag for oppdrag

TTGs arbeid utføres med nøyaktighet og omhu av kompetente personer og i samsvar med oppdragsavtalen som begge parter har inngått. TTG holder seg til retningslinjene for god praksis i sin bransje. Hvis ikke noe annet er avtalt mellom TTG og kunden, vil TTG bruke de metodene og standardene som gjelder for arbeidet. 

Kunden skal gi TTG det materialet som er nødvendig for TTG å utføre oppdraget i samsvar med oppdragsavtalen, og TTG skal varsle kunden hvis de ikke har mottatt alt det nødvendige materialet. Hvis det nødvendige materialet ikke mottas fra kunden, har TTG rett til å få forlenget leveringsfristen og kompensasjon for eventuelt påløpte utgifter. Hvis fraværet av det nødvendige materialet gjør det betydelig vanskeligere for TTG å utføre oppdraget, har TTG rett til å si opp oppdraget med umiddelbar virkning, samtidig som TTG skal ha rett til betaling fra kunden for det arbeidet som er utført frem til oppsigelsesdagen, i tillegg til kostnadene ved å si opp oppdraget og inntektstapet. 

3. Leveringsvilkår

Leveringsvilkårene avtales i forbindelse med hver enkel oppdragsavtale.

4. Forsinket levering

Hvis en leveranse fra TTG skulle bli forsinket av grunner som ikke skyldes kunden, og hvis en slik forsinkelse ikke aksepteres av kunden, vil kunden få kompensasjon for den forsinkede delen av leveransen med opptil 4 % av den forsinkede delen av leveransen per uke eller maksimalt 10 % av den samlede ordreverdien. Hvis en forsinkelse i leveransen gir kunden rett til det maksimale kompensasjonsbeløpet, har kunden rett til å si opp den forsinkede delen av oppdraget. Hvis kunden bestemmer seg for å si opp den forsinkede delen av et oppdrag, skal det ikke betales noen annen kompensasjon enn den kompensasjonen som er spesifisert her. 

Hvis en forsinkelse i leveransen fra TTG anses som betydelig med tanke på volumet og frekvensen av oppdraget, har kunden rett til å si opp oppdraget med umiddelbar virkning og er eventuelt ansvarlig for å betale for de fullførte delene av oppdraget med fratrekk av den kompensasjonen som er spesifisert her. Det skal ikke iverksettes andre tiltak på grunn av en forsinkelse i en leveranse fra TTG. 

5. Ansvar for feil eller mangler

TTG har ansvar for enhver feil eller mangel som oppstår ved iverksetting av et oppdrag som ikke er av ubetydelig viktighet for kunden hvis feilen eller mangelen er forårsaket av en feil eller mangel i det originale materialet som kunden har sendt, eller andre forhold som kunden har ansvar for. Hvis en feil eller mangel kan tilbakeføres til TTG, skal en slik feil eller mangel rettes på TTGs bekostning. 

Hvis kunden klager på en leveranse av materiale, skal kunden komme med klagen sin innen fjorten (14) dager fra leveringsdagen. TTG forbeholder seg retten til å be om betaling i samsvar med gjeldende prisliste for alle endringer som er foretatt som en følge av en klage som kommer etter denne perioden. En endring som foretas som følge av en klage som kommer over seksti (30) dager etter en leveranse av materiale, blir alltid ansett som et nytt oppdrag og behandlet deretter. 

6. Taushetsplikt

Fortrolige dokumenter og filer som gjøres tilgjengelige for TTG i forbindelse med et oppdrag, behandles som strengt fortrolig og vil ikke bli formidlet til en tredjepart uten godkjenning fra kunden, med unntak av TTGs medarbeidere eller autoriserte rådgivere eller konsulenter. TTG skal sikre at alle relevante medarbeidere, rådgivere og konsulenter har underskrevet en fortrolighetsavtale overfor TTG med samme virkning. Fortrolig informasjon omfatter ikke informasjon som er eller vil bli kjent for offentligheten, eller som på annen måte (ikke forbundet med oppdraget) mottas av TTG.

Hvis ikke kunden skriftlig har anmodet TTG om å bruke en spesifikk alternativ leveringsmetode, bryter ikke TTG den ovennevnte fortrolighetsklausulen hvis TTG leverer oppdraget til kunden med den samme leveringsmetoden som kundene brukte da de leverte originalen og det tilhørende materialet til TTG.

7. Eierskap og retten til å bruke sluttproduktet

Oppdraget i form av et sluttprodukt som leveres til kunden, er kundens eiendom, som kunden kan bruke uten restriksjoner hvis TTG har mottatt full betaling. TTG har imidlertid rett til fritt å disponere og bruke vokabular og oversettelsesminner som er opprettet i forbindelse med oppdraget.

C Pris

1. Oppdragspris

Prisen for en oversettelse avtales for det enkelte oppdraget på grunnlag av ordantall, språkkombinasjon, kompleksitet og påkrevde ekstratjenester som DTP.

2. Endringer og tillegg

a) Hvis kunden spør om det kan foretas en endring i den avtalte tidsplanen, har TTG rett til å belaste kunden for det ekstraarbeidet en slik endring medfører i henhold til gjeldende prisliste. 

b) Hvis kunden ønsker å foreta andre endringer i oppdraget, har TTG rett til å trekke fra et ekstra beløp i tillegg til den avtalte prisen. En slik endring omfatter tillegg av flere vilkår. Fratrekket av ekstrabeløpet foretas i tråd med gjeldende prisliste, og TTG skal oppdatere de relevante leveringsvilkårene og prisen i samsvar med endringen som er foretatt.

3. Oppsigelse

Kunden har rett til å si opp et oppdrag før levering hvis kunden betaler TTG for det arbeidet som er utført før varsel om oppsigelse, samt for kostnadene ved å si opp oppdraget og inntektstapet. 

4. Merverdiavgift (mva.)

Prisen som er oppført i oppdragsavtalen eller prisestimatet som foreslås av TTG, inkluderer ikke mva. unntatt når det gjelder privatkunder. 

5. Betalingsvilkår

TTG fakturerer kunden når oppdraget er ferdig og etter en kredittvurdering. Alle fakturaer må betales innen ti (14) dager fra faktureringsdato. Renter på for sen betaling skal betales med 8 % per år.

På grunn av oppdragets art eller kundeforholdet har TTG – hvis det anses som nødvendig – rett til å be om utstedelse av en månedlig faktura eller en forhåndsfaktura. Ved månedlig fakturering vil TTG ta betaling for det arbeidet som er utført i løpet av måneden og legge det sammen til hele oppdaget er betalt.

Ved forhåndsfakturering blir 30 % av det avtalte eller beregnede totalbeløpet fakturert når bestillingen blir akseptert. Når et oppdrag omfatter mange delleveranser, vil TTG bare utstede forhåndsfaktura hvis verdien av én eller flere av delleveransene overstiger EUR 5000 og den anslåtte leveringsperioden er over tretti (30) dager. Fakturabeløpet blir da betegnet på grunnlag av den avtalte eller beregnede prisen på delleveransen.

6. Ubetalte beløp

TTG har rett til å si opp oppdraget hvis kunden er på etterskudd med betalinger som er av stor betydning for TTG. TTG har også rett til å kreve kompensasjon fra kunden for arbeid som er utført frem til oppsigelsesdagen i tillegg til kostnadene ved å si opp oppdraget og inntektstapet. 

D Andre vilkår

1. Lovbrudd

TTG har ansvar for å sikre at tjenestene som tilbys av TTG, ikke krenker rettighetene til et annet selskap, for eksempel i form av et patent, et varemerke eller en opphavsrett som er underlagt og – når det gjelder det materialet som er levert til TTG – danner grunnlag for tjenestene som tilbys av TTG, ikke krenker rettighetene til et annet selskap, for eksempel i form av et patent, et varemerke eller en opphavsrett. Kunden har ansvar for å sikre at det materialet som blir levert til TTG og den senere behandlingen av et slikt materiale, ikke krenker de immaterielle rettighetene til et annet selskap. Kunden skal holde TTG skadesløs for eventuelle krav som fremsettes av en tredjepart i forbindelse med et oppdrag utført av TTG på vegne av kunden. 

2. Begrenset ansvar

Bortsett fra disse generelle vilkårene kan ikke kunden fremsette krav mot TTG i forbindelse med et oppdrag. Kunden har ikke rett til noen kompensasjon for produksjons- og inntektstap eller annen indirekte skade, og TTG har på ingen måte ansvar for skade i forbindelse med betaling av kompensasjon til en tredjepart. Når det gjelder levering av et oppdrag på elektronisk måte, skal ikke TTG holdes ansvarlig for eventuelle skader forårsaket av et såkalt datavirus eller andre problemer som TTG ikke har kontroll over. Dessuten frasier TTG seg ethvert ansvar i forbindelse med et problem som oppstår som følge av at kunden bruker oppdraget i form et sluttprodukt, eller som gjelder det tekniske utstyret eller programvaren som benyttes av kunden eller et annet selskap. Ansvaret til TTG og dets underleverandører er begrenset til et beløp som er likt med den avtalte totalverdien på oppdraget.

For å kunne gi rett til kompensasjon må eventuelle krav om skadeserstatning fremlegges skriftlig for TTG som snart som mulig etter at skaden har blitt oppdaget, og senest 90 dager etter at oppdraget ble fullført.

3. Force majeure

TTG skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap som skyldes at TTG eller dets underleverandører leverer et oppdrag for sent på grunn av uforutsette omstendigheter som ikke TTG eller dets underleverandører har kontroll over. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, sykdom, brann, lynnedslag, naturkatastrofe, streik, boikott, arbeidskonflikt, krig, mobilisering eller uventet innkalling til militærtjeneste, valutarestriksjoner, utilstrekkelig eller manglende strømforsyning, telekommunikasjoner, deriblant nettverkskommunikasjoner, opprør og opptøyer eller andre lignende omstendigheter eller uventede tiltak fra myndighetenes side. 

4. Personopplysninger

4.1 Behandling av personopplysninger

Dokumenter som sendes til TTG for behandling, kan inneholde personopplysninger. I den grad TTG behandler personopplysninger på vegne av kunden, gjelder vilkårene i EUs personvernforordning (GDPR).

Som behandlingsansvarlig er det kundens ansvar å innhente samtykke fra de registrerte som nevnes i dokumentene som sendes til TTG for behandling, eller å påse at et annet juridisk grunnlag for behandling er til stede. 

4.2 Anonymisering

Ved behandling (f.eks. oversettelse) av dokumenter kan TTG – avhengig av kravene til morsmålet – ha behov for å overføre dokumentene til en leverandør basert i et tredjeland som ikke har et tilfredsstillende beskyttelsesnivå.

For å kunne utføre språklig behandling av et dokument (f.eks. å oversette innholdet) må dokumentet være i klar tekst og kan derfor ikke være kryptert annet enn ved overføring.

Før kunden sender dokumenter som inneholder personopplysninger til TTG, må kunden derfor ta ansvar for å anonymisere personopplysningene i slike dokumenter eller med andre midler påse at personopplysningene ikke lenger kan kobles til en spesifikk registrert. Dette er særlig viktig hvis dokumentene skal oversettes til et språk i et tredjeland uten tilfredsstillende beskyttelsesnivå eller på annen måte behandles av en morsmålsbruker i et slikt tredjeland, siden de lokale lovene i det landet kan være i direkte konflikt med EUs og/eller USAs personvernlover.

Dessuten kan TTG bruke oversettelsesverktøy som lagrer innholdet av dokumentene (inkludert personopplysningene) i et oversettelsesminne som er spesifikt for kunden. Hvis TTG ikke får lagre personopplysningene fra kundens dokumenter i oversettelsesminner eller andre databaser som del av behandlingen, må kunden anonymisere dokumentene før de sendes til TTG for oversetting. 

4.3 Lagring

TTG lagrer filer fra kundeprosjekter på våre filservere i 90 dager, og deretter blir de slettet. Innholdet i oversettelsesminner blir lagret så lenge kunden ønsker at vi skal lagre det.

4.4 Eierskap

Dataene som er lagret i oversettelsesminner og andre databaser som brukes til behandling av kundens dokumenter, tilhører kunden, og TTG behandler dataene i samsvar med kundens anvisninger.

4.5 Sletting

Hvis personopplysninger må slettes fra oversettelsesminner og andre databaser, vil TTG enten slette hele oversettelsesminnet og/eller databasen, eller kreve et beløp for å filtrere ut opplysningene der det er mulig.

5. Gjeldende lov og verneting

Tolkningen og bruken av disse generelle vilkårene skal styres av sveitsisk lov, kantonen Obwalden. 

Alle tvister som gjelder gyldigheten, tolkningen eller bruken av disse generelle vilkårene, skal avgjøres i kantonretten i Sarnen i kantonen Obwalden, Sveits.

Disse selskapene stoler på kvaliteten vår!

<
>